Lưu trữ thẻ: danh sách trong scratch

Tìm hiểu về Danh Sách (List) Trong Scratch

List là gì? Cách tạo list trong Scrath.